Reklama

TÚ SR povolil lokálne multiplexy DVB-T v Bardejove a v Myjave

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) povolil prevádzku zariadení pre digitálne terestriálne televízne vysielanie (DVB-T) určených na pokrytie lokalít Bardejov a Myjava signálom miestneho multiplexu. Na vysielač Bardejov – Vinbarg má povolenie spoločnosť BARDBYT, s.r.o. Vysielač bude využívať K34 s výkonom ERP 200 W. Vysielač bude vo výške 325 m.n.m. a výška stredu anténneho systému bude 33 m. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 2.10.2012 a je platné do 31.8.2019.
Pokračovanie nižšie:


Na vysielač Myjava má povolenie spoločnosť TV SEN, s.r.o. Vysielač bude využívať K32 s výkonom ERP 1 kW. Vysielač bude vo výške 344 m.n.m. a výška stredu anténneho systému bude 35 m. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 3.10.2012 a je platné do 31.7.2019.

Základné parametre vysielania: systém zdrojového kódovania MPEG-2 a/alebo MPEG-4, resp. MPEG-2 u vysielača Myjava, počet nosných 8k, resp. 2k, modulácia 64 QAM, resp. 16-QAM, ochranný interval 1/4, resp. 1/32, kódový pomer 2/3, resp. 1/2, horizontálna polarizácia.

Záujemca o frekvenciu pre miestny multiplex si, podobne ako pri analógovom rozhlasovom vysielaní, na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu. TÚ SR túto frekvenciu následne skoordinuje. Ak bude koordinácia úspešná, tak TÚ SR pridelí túto frekvenciu záujemcovi. TÚ SR prideľuje frekvencie pre miestne multiplexy na základe individuálne podanej žiadosti, t.j. bez výberového konania. V jednej lokalite môže požiadať o pridelenie frekvencií pre miestny multiplex viacero záujemcov.

(TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať