Reklama

TÚ SR povolil prevádzku zariadeni pre lokálne multiplexy DVB-T v B. Bystrici a v Holíči

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) povolil prevádzku zariadení pre digitálne terestriálne televízne vysielanie (DVB-T) určených na pokrytie lokalít Banská Bystrica a Holíč signálom miestneho multiplexu. Na vysielač Banská Bystrica – Sásová má povolenie spoločnosť Real Trading, s.r.o. Vysielač bude využívať K27 s výkonom ERP 10 W. Vysielač bude vo výške 466 m.n.m. a výška stredu anténneho systému bude 40 m. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 11.7. 2012 a je platné do 30.4. 2013. Na vysielač Holíč má povolenie spoločnosť Holkatel, spol. s r.o. Vysielač bude využívať K48 s výkonom ERP 50 W. Vysielač bude vo výške 166 m.n.m. a výška stredu anténneho systému bude 46 m. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 11.7. 2012 a je platné do 31.5. 2019.
Pokračovanie nižšie:


Vzhľadom na postupné zavádzanie DVB-T v rámci vysielacej siete 2. terestriálneho multiplexu na území frekvenčného vyhradenia, Rimavská Sobota TÚ SR negarantuje nerušenú prevádzku miestneho multiplexu Banská Bystrica. Frekvencia K27 môže byť v lokalite Banská Bystrica používaná pre účely poskytovania miestneho multiplexu do doby spustenia DVB-T vysielača Poprad – Kráľova hoľa K27 do prevádzky. Prevádzku vysielača Poprad – Kráľova hoľa v súčasnosti nie je možné povoliť z dôvodu zamietavého stanoviska administrácie Maďarska k jeho prevádzke počas prechodného obdobia.

Základné parametre vysielania: systém zdrojového kódovania MPEG-2, počet nosných 8k, resp. 2k u vysielača Holíč, modulácia 16-QAM, ochranný interval 1/32, kódový pomer 1/2. Vysielač Banská Bystrica – Sásová má povolenú vertikálnu polarizáciu a vysielač Holíč horizontálnu polarizáciu.

Záujemca o frekvenciu pre miestny multiplex si, podobne ako pri analógovom rozhlasovom vysielaní, na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu. TÚ SR túto frekvenciu následne skoordinuje. Ak bude koordinácia úspešná, tak TÚ SR pridelí túto frekvenciu záujemcovi. TÚ SR prideľuje frekvencie pre miestne multiplexy na základe individuálne podanej žiadosti, t.j. bez výberového konania. V jednej lokalite môže požiadať o pridelenie frekvencií pre miestny multiplex viacero záujemcov.

(TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať