Reklama

RVR bude rozhodovať o nových rozhlasových licenciách

Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlasuje pravidelne dvakrát ročne výberové konania na obsadenie frekvencií pre terestriálne vysielanie. Do jarného výberového konania sa prihlásilo 13 subjektov.

Najväčší záujem je o frekvenciu v lokalite Žilina 94,5 MHz – uchádza sa o ňu šesť záujemcov (EUROPA 2, Best FM Media, TAM ART PRODUCTIONS, ASISTENT CONSULTING COMPANY, GES Slovakia a RADIO ROCK). Štyria uchádzači (Rádio VIVA, CORPORATE LEGAL, Radio Play a VIVA PRODUCTIONS HOUSE) majú záujem o frekvencie, na ktorých momentálne vysiela Rádio VIVA. O ostatné frekvencie výberového konania sa prihlásil vždy iba jeden uchádzač. Každú z frekvencií môže Rada prideliť len jednému záujemcovi o vysielanie.
Pokračovanie nižšie:


Pri rozhodovaní o udelení či zmene licencie Rada posudzuje predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa a priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania. Rada si tiež všíma vyváženosť programovej skladby vzhľadom na existujúcu ponuku programových služieb v lokalite, ktoré bude nové vysielanie pokrývať ako aj prínos žiadateľa vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme. Prihliada aj na skutočnosť, aby žiadateľ nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu a tiež na zabezpečenie primeranej majetkovej účasti slovenských osôb, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou účasťou.

Súčasťou rozhodovacieho procesu je verejné vypočutie žiadateľov. Bude sa konať v pondelok, 14. 5. 2012 od 10:00 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu (Dobrovičova 8, Bratislava).

(RVR)

Mohlo by vás ešte zaujímať