Reklama

Víťazom výberového konania na 4. multiplex je Towercom

Víťazom výberového konania na frekvencie pre 4. multiplex je spoločnosť Towercom, a..s. Vyplýva to zo správy o priebehu a výsledku výberového konania, ktorú výberová komisia odovzdala Telekomunikačnému úradu SR (TÚ SR). TÚ SR vydá víťazovi povolenia, ktorými mu pridelí frekvencie. Do povolení budú premietnuté záväzky, ktoré víťaz uviedol vo svojej ponuke. TÚ SR zverejní právoplatné povolenia na internete. TÚ SR zotrváva v názore, že zákon o digitálnom vysielaní je potrebné novelizovať. Zákon by nemal určovať kritériá výberového konania, ale mal by ich stanovovať TÚ SR, podobne ako je to v prípade frekvencií pre telekomunikačných operátorov. Zákonom stanovené kritériá sú historicky prekonané, môžu znevýhodňovať a odradzovať nových záujemcov o frekvencie pre DVB-T a DVB-T2.
Pokračovanie nižšie:


Výberová komisia vyhodnotila ponuky podľa kritérií stanovených vo výzve. Členovia výberovej komisie zhodne skonštatovali nesplnenie záväznej požiadavky na predloženú ponuku, ktorá bola stanovená vo výzve na predkladanie ponúk. Na základe nesplnenia záväznej požiadavky výberová komisia vylúčila spoločnosť TELECOM CORP. a.s. z výberového konania. Vylúčenému účastníkovi výberového konania TÚ SR podľa zákona konanie o jeho žiadosti zastaví. TÚ SR nemá zákonné právo prehodnocovať výsledok výberového konania. Úspešnému účastníkovi výberového konania TÚ SR vydá rozhodnutie o pridelení frekvencií.

Kritériá výberu stanovil zákon o digitálnom vysielaní a proces výberového konania upravuje zákon o elektronických komunikáciách. Výberové konanie bolo technologicky neutrálne, umožňovalo štandard DVB-T aj DVB-T2 a rovnako metódu MPEG-2 alebo MPEG-4 alebo inú technologicky vhodnú metódu. TÚ SR už v minulosti upozorňoval na potrebu novelizácie zákona. Predchádzajúce vedenie TÚ SR sa pokúsilo nedokonalosti v zákone naprávať stanovením iných kritérií, čo malo za následok prerušenie výberového konania zo strany súdu. TÚ SR sa voči uzneseniu súdu odvolal, ale neuspel. Na základe tejto skúsenosti nasledujúce výberové konania kopírovali kritériá stanovené zákonom.

V termíne do 21.11.2011 do 13:30 hodiny osobne doručili Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) svoje žiadosti a ponuky títo záujemcovia: TELECOM CORP. a.s. a Towercom, a.s. TÚ SR v záujme transparentnosti, nad rámec zákonných povinností, aktívne informoval novinárov o zložení výberovej komisie a verejne odovzdal neotvorené a nepoškodené ponuky výberovej komisii. O termíne verejného odovzdávania ponúk vopred informoval verejnosť.

Ponuky vyhodnotila päťčlenná výberová komisia, ktorej členov podľa zákona vymenoval predseda TÚ SR. Členmi výberovej komisie neboli úradníci, t.j. administratívny zamestnanci TÚ SR, ale podľa zákona bezúhonné a odborne spôsobilé osoby – špecialisti z oblasti správy frekvenčného spektra, štátneho dohľadu a práva s príslušným vzdelaním a praxou. Členovia výberovej komisie podľa zákona poskytli predsedovi TÚ SR písomné čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú podmienky stanovené zákonom.

TÚ SR na základe žiadostí dvoch spoločností si splnil svoju povinnosť podľa § 32 ods. 6 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách a zverejnil výzvu na predkladanie ponúk. Zverejnením výzvy 26.10.2011 začalo výberové konanie na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie štvrtého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky. Veľkoobchodný trh so službami prenosu rozhlasového a televízneho vysielania poskytujúcimi vysielací obsah koncovým užívateľom je neregulovaný, na Slovensku 16 spoločností poskytuje služby pozemného prenosu vysielania viď rozhodnutie Európskej komisie.

(TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať