Reklama

Štvrtý multiplex musí Towercom spustiť najneskôr do konca augusta 2012

Podľa právoplatných povolení na prenos televíznej programovej služby v štandarde DVB-T a jeho možných novších verzií, napr. DVB-T2 a doplnkových obsahových služieb, ktoré Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal spoločnosti Towercom, a.s., je držiteľ povolení povinný uviesť sieť 4. multiplexu do komerčnej prevádzky 31.8.2012 a signál v tom čase pokryje 46,5 % obyvateľstva. K 31.12.2012 bude pokrytie 61 % obyvateľstva Slovenskej republiky. Sú to záväzky, ktoré na seba prevzal držiteľ povolení v priebehu výberového konania. Povolenia sú platné do 9.9.2029.
     Pokračovanie nižšie:

  
K 31.12.2012 Towercom, a.s., poskytne minimálne tieto služby: EPG (elektronický programový sprievodca), MHP (e-government, on-line nakupovanie), OTA SW aktualizácia. Towercom, a.s., je povinný zaplatiť jednorazovú úhradu za vymedzenie frekvencií pre 4. multiplex 500 100 eur do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí (povolení). Rozhodnutia budú v plnom znení zverejnené na stránke TÚ SR. Konkrétne technické parametre jednotlivých vysielačov budú obsahovať povolenia na prevádzku vysielačov. Technické parametre vysielačov TÚ SR zverejňuje na svojej stránke.
      
Držiteľ povolení je víťazom výberového konania. Viac informácií o podmienkach, výsledku výberového konania a o potrebe novelizovať zákon je dostupných na http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=5101 Informácie o stave súťaže na veľkoobchodnom trhu so službami prenosu rozhlasového a televízneho vysielania poskytujúcimi vysielací obsah koncovým užívateľom a ďalšie spresnenia informácií sú dostupné na http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=5111

(TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať