Reklama

Začalo výberové konanie na 4. multiplex

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) dnes zverejnil vo svojom vestníku, v jednom celoštátnom periodiku (Hospodárske noviny) a na internete – http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=290 výzvu na predloženie ponúk do výberového konania. Kritériá výberu vychádzajú zo zákona o digitálnom vysielaní a zákona o elektronických komunikáciách. Uchádzači môžu získať najviac bodov za plánované pokrytie signálom. Žiadosť a ponuka musí byť doručená TÚ SR osobne alebo poštou najneskôr do 21.11.2011 do 13:30 hodiny na adresu TÚ SR.
Pokračovanie nižšie:


Zverejnením výzvy začína výberové konanie na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie štvrtého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky. Účelom použitia pridelených frekvencií bude vybudovanie komunikačnej siete štvrtého terestriálneho multiplexu, prostredníctvom ktorej bude poskytovaná elektronická komunikačná služba – prenos televíznej programovej služby v štandarde DVB-T a jeho možných novších verzií, napr. DVB-T2 a doplnkových obsahových služieb. Jednou z podmienok spustenia vysielania je používanie metódy MPEG-2 alebo MPEG-4 alebo inej technologicky vhodnej metódy. Jedným z kritérií výberu je výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. TÚ SR stanovil jej výšku tak, aby nespôsobila nezáujem potenciálnych uchádzačov, t.j. na 500 tis. eur.

Mohlo by vás ešte zaujímať