Reklama

Odštartovala Kresťanská televízia, vysiela na programovej pozícii po Televízii Z

Začiatkom februára 2016 ukončila definitívne svoje vysielanie Televízia Z, ktorá aj napriek avizovanému koncu, vysielala aj naďalej. Na jej programovej pozícii sa pred pár dňami objavila Kresťanská televízia (KTV), ktorá prináša divákom predovšetkým klipy kresťanských interpretov, koncerty, prednášky ako aj ďalšie programy s kresťanskou tematikou.
Pokračovanie nižšie:


Slovenskú Kresťanskú televíziu môžu prijímať všetci diváci na doterajšej programovej pozícii po Televízii Z, ktorá bola šírená iba u vybraných káblových a IPTV operátorov po celom Slovensku. Sledovať je ju možné aj cez mobilnú televíziu ANTIK TV GO či bezplatne prostredníctvom SmartTVBoxu od ANTIK Telecomu.

V čase písania tejto správy vysielala KTV rovnaké programy ako Televízia Z, v podstate tak došlo iba k zmene názvu stanice.

krestanska_televizia1
Kresťanská televízia

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentár

 1. Televízii Z bola odobratá licencia pre televízne vysielanie v novembri 2015 radou pre televízne vysielanie a retransmisiu. Celý čas vysielala neoprávnene.
  KTV kresťanská televízia nemá Radou udelenú licenciu. Vysiela neoprávnene bez licencie. Za televíziou Z a KTV stojí pán Petr Kominek

  Na tomto linku je zápisnica zo zasadnutia rady pre televízne vysielanie a retransmisiu, kde bola televízii Z licencie odobratá.

  rvr.sk/_cms/data/modules/download/1448993140_zapisnica_20-2015-11-24_R.pdf

  K bodu 17/
  SK č.: 210/SKL/2015 zo dňa 18. 3. 2015
  Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
  ÚK: Televízia Z, s.r.o. ​​číslo licencie: TD/134

  Uznesenie č. 15-20/17.723:​
  Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto

  r o z h o d n u t i e:

  Rada podľa ustanovenia § 31 ods. 2 písm. c) zákona č. 220/2007 Z.z.

  odníma

  spoločnosti Televízia Z, s.r.o., Kominárska 141/2,4, 831 04 Bratislava (ďalej len „účastník konania“)
  licenciu č. TD/134

  z dôvodu, že účastník konania v čase do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Rady o udelení licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby uskutočnil prevod podielu na základnom imaní a hlasovacích právach oprávneného vysielateľa bez predchádzajúceho súhlasu Rady.

  Úloha č. 15-20/846:
  Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania.
  T: 27. 12. 2015​​ Z: PLO

Komentáre už nie sú povolené.