Reklama

Rada budúci týždeň rozhodne o nových rozhlasových licenciách

Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlasuje pravidelne dvakrát ročne výberové konania na obsadenie frekvencií pre terestriálne vysielanie. Do jesenného výberového konania sa prihlásilo 11 subjektov: Best FM Media spol. s r.o., DRV s.r.o., GES Slovakia, s.r.o, EUROPA 2, a.s., Marián Dokupil – Doko Media, M Technologies spol. s r.o., T.W. Rádio, s.r.o., SITY MEDIA s.r.o., Rozhlas a televízia Slovenska, RADIO ROCK s.r.o. a ČH HORNETS s.r.o.
Pokračovanie nižšie:


Najväčší záujem je o dve frekvencie v lokalite Košice – o 94,8 MHz sa uchádza päť záujemcov (T.W. Rádio, SITY MEDIA, Rozhlas a televízia Slovenska, RADIO ROCK a ČH HORNETS), o 93,8 MHz majú záujem traja žiadatelia (Best FM Media, DRV a GES Slovakia). Každú z frekvencií môže Rada prideliť len jednému záujemcovi o vysielanie.

Pri rozhodovaní o udelení či zmene licencie Rada posudzuje predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa a priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania. Rada si tiež všíma vyváženosť programovej skladby vzhľadom na existujúcu ponuku programových služieb v lokalite, ktoré bude nové vysielanie pokrývať ako aj prínos žiadateľa vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme. Prihliada aj na skutočnosť, aby žiadateľ nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu a tiež na zabezpečenie primeranej majetkovej účasti slovenských osôb, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou účasťou.

Súčasťou rozhodovacieho procesu je verejné vypočutie žiadateľov. Bude sa konať v pondelok, 21. 10. 2011 od 10:00 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu (Dobrovičova 8, Bratislava).

Zoznam všetkých frekvencií a žiadateľov jesenného výberového konania:

(TS RVR)

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentáre

 1. O 94.8 je nie 5, ale až 7 záujemcov..

  Rádio 7
  Dobré Rádio
  Rádio Hey
  Hornet Rádio
  Rádio Rock
  Rádio Sity
  RTVS

Komentáre už nie sú povolené.