Reklama

RVR: Platná legislatíva neumožňuje okamžitý zákaz šírenia ruských televíznych staníc

V súvislosti s aktuálnou medzinárodnou situáciou a hrozbami šírenia dezinformácií pristúpili v uplynulých dvoch dňoch viaceré európske krajiny k opatreniam na zamedzenie šírenia niektorých ruských televíznych staníc na ich území. Proaktívne kroky uskutočnili aj viacerí slovenskí operátori, iní svoj postoj ešte zvažujú. Problémom sa intenzívne zaoberá aj slovenská Rada pre vysielanie a retransmisiu, ktorá dôsledne zvážila možnosti postupu u nás. Ten je limitovaný aktuálne platnou legislatívou. Návrh zákona o mediálnych službách predložený do parlamentu by mal v takýchto prípadoch umožniť regulátorovi reagovať pružnejšie.
Pokračovanie nižšie:

Európska smernica o audiovizuálnych mediálnych službách a platný slovenský zákon o vysielaní a retransmisii stanovujú v prípade šírenia programovej služby, ktorej obsah zjavne, závažne a hrubo podnecuje k nenávisti na základe rasy, pohlavia, náboženstva, či národnosti rovnaký postup. Tento postup umožňuje regulátorovi rozhodnúť o pozastavení retransmisie takejto programovej služby, avšak toto opatrenie nie je možné aplikovať s okamžitou účinnosťou.

Rada k nemu môže pristúpiť len ak sa vysielateľ počas predchádzajúcich dvanástich mesiacov najmenej dvakrát dopustil uvedeného konania, čomu musí predchádzať monitoring Rady zameraný na vyhľadávanie škodlivého obsahu. Po zistení takého konania má Rada informovať o zámere obmedziť šírenie programovej služby na území SR samotného vysielateľa, krajinu, z ktorej programová služba pochádza, a Európsku komisiu, ktorí sa majú spoločne usilovať o urovnanie sporu. Ak k nemu do pätnástich dní nedôjde, môže Rada rozhodnúť o obmedzení šírenia programovej služby.

Je zrejmé, že takýto postup je v aktuálnej situácii neúmerne zdĺhavý a teda neefektívny. Preto plne podporujeme rozhodnutie slovenských operátorov vyradiť zo svojej programovej ponuky sporné ruské televízne kanály a tým operátorom, ktorí ešte s takýmto rozhodnutím váhajú, ponúkame konzultácie, v rámci ktorých poskytneme všetky relevantné informácie potrebné pre uskutočnenie rozhodnutia“, uviedol Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie Rady. V rámci konzultácii Rada operátorom poskytne dôkazy o škodlivosti a nezákonnosti obsahu vysielaného spornými televíznymi stanicami vyplývajúce z monitoringu ich vysielania inými európskymi regulátormi, s ktorými Rada v týchto dňoch intenzívne komunikuje. Operátorom je Rada k dispozícii aj v prípade výkladu zákona a poskytnúť im môže tiež podrobnejšie informácie o postupe regulátorov v iných členských krajinách.

Chápeme, ak operátori pri úprave svojej programovej ponuky zvažujú argument zachovania plurality informácií. V tejto súvislosti by sme však radi pozornosť upriamili na fakt, že ruský telekomunikačný úrad vo štvrtok nariadil miestnym médiám zverejňovať v súvislosti so situáciou na Ukrajine iba informácie z oficiálnych ruských zdrojov,“ upozornil Ľ. Kukliš na možný opčný efekt zachovania doterajšej programovej ponuky.

Téme sa Rada venuje aj v rámci svojej pozície v ERGA, platforme regulátorov pri Európskej komisii, kde sa rokuje o možnostiach koordinovaného postupu, tiež ako súčasný predsedajúci člen EPRA, združenia európskych regulátorov, ktorá momentálne funguje ako rýchly a efektívny kanál pre zdieľanie informácií a skúseností. „V najbližších dňoch budeme členom EPRA adresovať výzvu na potrebu zvýšenej obozretnosti pri vyhodnocovaní vysielania ruských médií, na ktorú včera upozornil ukrajinský úrad pre rozhlasové a televízne vysielanie,“ doplnil Ľ. Kuliš ako predseda združenia európskych regulátorov.

Zároveň je Rada pripravená poskytnúť v otázkach spadajúcich do jej kompetencií maximálnu súčinnosť relevantným slovenským orgánom, a to vrátane témy obmedzenia retransmisie. „Pochopiteľne, všetky limity vyplývajúce z mediálnej legislatívy strácajú opodstatnenie vo chvíli, ak by štát označil obsah šírených programových služieb napríklad za bezpečnostnú hrozbu. V takom prípade majú prednosť iné zákony a z nich vyplývajúce opatrenia, čomu sme schopní sa okamžite prispôsobiť,“ uzavrel za Radu Ľ. Kukliš.

Mohlo by vás ešte zaujímať