Reklama

TÚ SR radí: ukončenie zmluvy bez sankcií

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) dostal v posledných dňoch opakovane otázku, či je možné ukončiť zmluvu s telekomunikačným operátorom bez sankcií, ak účastník (zákazník operátora) nesúhlasí so zvýšením cien. Reagovali tak na oznámenie o zvýšení cien jedného z telekomunikačných operátorov.

Pre účastníkov so zmluvnou viazanosťou je dôležité vedieť, že podľa § 44 ods. 6 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách majú právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak neakceptujú podstatné zmeny zmluvných podmienok. Podstatnou zmenou zmluvných podmienok je aj cena. Zákon upravuje, že je potrebné tak urobiť najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia podstatnej zmeny. Zákon upravuje aj prípady, ak by si telekomunikačný operátor povinnosť nesplnil a neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok. V takom prípade účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb do jedného mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti podstatnej zmeny zmluvných podmienok. Pre účastníkov bez viazanosti je dôležité vedieť, že podľa § 44 ods. 9 zákona môžu vypovedať zmluvu o poskytovaní verejných služieb uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Podľa § 44 ods. 11 zákona je výpovedná lehota rovnaká pre obe zmluvné strany. Ak sa účastník rozhodne ukončiť zmluvný vzťah, tak je to potrebné urobiť písomne a to tak, aby mal doklad o tom, že tak urobil a kedy tak urobil.
Pokračovanie nižšie:

Telekomunikační operátori majú podľa § 43 ods. 2 písm. c) zákona povinnosť „písomne, elektronickou poštou, službou krátkych správ (SMS) alebo telefonicky oznámiť účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informovať o jeho práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje; oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením účastníkovi, že došlo k podstatnej zmene zmluvných podmienok a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť.“

(TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať