Reklama

Digitalizácia v Rozhlase a televízii Slovenska sa úspešne rozbehla

Rozhlas a televízia Slovenska získala v marci 2012 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, ako partner národného projektu Digitálna audiovízia, kód projektu21120120006, finančný príspevok vo výške 8 740 554,50 eur na realizácie aktivít, v rámci ktorých sa vybuduje digitalizačná linka na digitalizáciu zvukovo-obrazových objektov, rozšíri sa digitalizačná linka na digitalizáciu audio objektov a zdigitalizuje sa minimálne 57 700 objektov.
Pokračovanie nižšie:


K 30. 6. 2012 bolo zdigitalizovaných 6 895 objektov, čo je o 395 objektov viac, ako bolo plánovaných v harmonograme projektu na toto obdobie. Rozhlas a televízia Slovenska bude po ukončení realizácie projektu technicky, technologicky a personálne nezávislou pamäťovou a fondovou inštitúciou v zmysle zachovania a rozvoja digitálnych špecializovaných technológií v súlade s najnovšími štandardmi a normami. Realizáciou projektu sa vytvoria podmienky pre zachovanie jedinečných zdrojov ľudského poznania alebo vyjadrovania – digitálneho dedičstva ako spoločného dedičstva.

(RTVS)

Mohlo by vás ešte zaujímať