Reklama

TÚ SR zamedzil koncentrácii frekvencií v pásmach 800 a 1800 MHz

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v súvislosti s pripravovaným vyhlásením výberového konania na frekvencie v pásmach 800, 1800 a 2600 MHz, ktorého cieľom je vytvorenie podmienok pre posilnenie súťaže a poskytovanie nových služieb, obmedzil rozsah frekvencií, ktoré môžu byť pridelené jednému telekomunikačnému operátorovi vo frekvenčných pásmach 800 a 1800 MHz. Zámerom TÚ SR je zabrániť neprimeranej koncentrácii frekvenčného spektra v prípade jedného operátora a súčasne zabezpečiť efektívne využívanie frekvenčného spektra.

TÚ SR vyhodnotil verejnú konzultácie o obmedzení rozsahu frekvencií, ktoré môžu byť pridelené jednému operátorovi vo frekvenčných pásmach 800 a 1800 MHz. Na základe výsledkov konzultácií prostredníctvom prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra stanovil rozsah frekvencií pre jedného operátora vo frekvenčnom pásme 800 MHz na maximálne 2 x 10 MHz a vo frekvenčnom pásme 1800 MHz na maximálne 2 x 15,2 MHz.
Pokračovanie nižšie:


TÚ SR bude do pripravovaného výberového konania ponúkať frekvencie z frekvenčného pásma 1800 MHz ako samostatný balík. Na základe výsledkov takéhoto výberového konania preskúma celkový stav vo frekvenčnom pásme 1800 MHz a následne plánuje vyzvať operátorov, ktorým boli pridelené frekvencie z frekvenčného pásma 1800 MHz na preusporiadanie doteraz pridelených frekvencií tak, aby každý z nich mal pridelený jeden ucelený blok frekvencií a k nemu prislúchajúci duplexný pár. Súčasný stav využívania frekvencií, keď všetci traja mobilní operátori majú pridelené frekvencie z frekvenčného pásma 1800 MHz v rovnakom rozsahu – 2 x 15,2 MHz, vytvára vyvážené konkurenčné prostredie. Tento stav zároveň dáva možnosť vstupu ďalšieho operátora na slovenský trh, pričom všetci operátori budú mať zabezpečené rovnocenné možnosti pre poskytovanie elektronických komunikačných služieb vo frekvenčnom pásme 1800 MHz. TÚ SR považuje pridelené frekvencie v rozsahu 2 x 15,2 MHz za dostatočné pre kvalitné a efektívne poskytovanie služieb širokopásmového prístupu. TÚ SR v snahe zachovania zdravého konkurenčného prostredia a dodržania princípu spravodlivého prístupu stanovil rozsah pridelených frekvencií pre jedného operátora na úrovni 2 x 15,2 MHz. V prípade, že o voľné frekvencie vo frekvenčnom pásme 1800 MHz neprejaví záujem žiadny operátor, TÚ SR z dôvodu zabezpečenia efektívnosti využívania frekvenčného spektra nevylučuje prehodnotenie obmedzenia rozsahu maximálneho množstva frekvencií, ktoré môže byť v tomto frekvenčnom pásme pridelené jednému operátorovi.

TÚ SR na základe získaných príspevkov vo verejnej konštatuje, že zámer použiť regulačné opatrenie – stanovenie obmedzenia rozsahu frekvencií, ktoré môžu byť vo frekvenčnom pásme 800 MHz pridelené jednému podniku sa aj zo strany odbornej verejnosti stretol s kladným ohlasom. Odborná verejnosť sa prakticky stotožnila s názorom TÚ SR na optimálny rozsah frekvencií pridelený jednému operátorovi.

(TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať