Reklama

Koncesionárske poplatky sú zrušené, už ich netreba platiť

Každej fyzickej osobe evidovanej dodávateľom elektriny, ako aj zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú troch a viac zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, skončila povinnosť platiť koncesionárske poplatky.
Pokračovanie nižšie:

Poplatky sú zrušené k 1. júlu 2023 a to na základe novely zákona, ktorú schválila Národná rada Slovenskej republiky 17. februára 2023. Povinnosť platiť úhradu RTVS mal teda platiteľ do 30. júna 2023. Pri mesačných úhradách je tak splatnosť 30. júna, pri polročnej úhrade to bol 31. január a pri štvrťročnej úhrade to bol 30. apríl. V prípade preplatku pri ročnej platbe bude platiteľom zostávajúca suma vrátená v 2. polroku 2023.

Povinnosť platieb zaniká automaticky, nie je potrebné posielať žiadosť o zrušenie povinnosti platiť úhradu RTVS. V prípade úhrady realizovanej prostredníctvom SIPO nie je potrebné zo strany platiteľov vykonať žiadne kroky. V prípade platby bankovým prevodom je potrebné zrušiť trvalý prevodný príkaz.

Výzvy na úhradu nedoplatkov budú doručované aj po 30. júni 2023, pretože kontroly nedoplatkov prebiehajú kontinuálne a budú prebiehať spätne aj po zrušení úhrad koncesionárskych poplatkov.

Po zrušení koncesionárskych poplatkov bude RTVS financovaná z verejných zdrojov. Nárokovateľný príspevok pre RTVS bude každoročne poskytovaťný zo štátneho rozpočtu vo výške 0,17 % z HDP.

Mohlo by vás ešte zaujímať