Reklama

RTVS: Výšková budova v Mlynskej doline bude musieť byť v najbližšom čase vysťahovaná

Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje výzvu na predloženie ponuky v obchodnej verejnej súťaži, ktorej predmetom je výber najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom budovy/mediálneho komplexu pre účely plnenia úloh RTVS stanovených zákonom o Rozhlase a televízii Slovenska.

Výzva sa týka vypracovania návrhu prenájmu budovy alebo mediálneho komplexu pre účely plnenia úloh RTVS vo vybranej zóne, ktorý umožní intenzívnejší kontakt a spoluprácu medzi organizačnými zložkami Rozhlasu a televízie Slovenska. Slovenská televízia a Slovenský rozhlas tak budú mať výrazne kvalitnejšie reprezentačné a prevádzkové podmienky v porovnaní s jestvujúcimi objektmi.
Cieľom tejto obchodnej verejnej súťaže je uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve medzi organizáciou a víťazným uchádzačom. Do procesu vyhodnocovania návrhov budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú náležitosti uvedené v podmienkach súťaže. Kritériami hodnotenia budú okrem iného kvalita urbanistického, architektonického a technologického riešenia, energetická náročnosť navrhovaného objektu, jeho vplyv na životné prostredie a výška nájomného na predmet nájmu. Kompletné kritériá hodnotenia sú uvedené v podmienkach súťaže. Výzva je zverejnená na internetovej stránke Rozhlasu a televízie Slovenska a objaví sa aj vo vybraných printových médiách a vo vysielaní programových služieb RTVS.
Pokračovanie nižšie:


V súčasnosti sídli RTVS v Bratislave v dvoch prevádzkových budovách: na Mýtnej ulici, kde sú manažment, režijné zložky RTVS a tiež rozhlasová výrobná zložka a v Mlynskej doline, kde sa nachádza menšia časť režijných zložiek, ale predovšetkým výrobná televízna zložka RTVS.

V Mlynskej doline v súčasnosti ohrozuje prevádzku spomínaných zložiek predovšetkým legislatíva a technické prekážky rôzneho druhu. Výšková budova v Mlynskej doline bude musieť byť v najbližšom čase vysťahovaná vzhľadom na skutočnosť, že Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave opätovne poukázalo na neakcieschopnosť elektrických požiarnych signalizačných zariadení. Ide o technicky zastarané zariadenia zo 60. rokov minulého storočia, ku ktorému výrobca prestal dodávať náhradné diely. Na základe tejto skutočnosti nie je možné zabezpečiť funkčnosť zariadení a vybudovanie úplne novej signalizácie by bolo absolútne neefektívne. Ďalším negatívnym vplyvom na prevádzkovanie výškovej budovy je používanie freónov v chladiacich systémoch, ktoré sú už zakázané. Prevádzkovanie tejto budovy v súčasnosti predstavuje neefektívne a vysoké náklady vzhľadom na zastarané a často nefunkčné sociálne, ako aj technické zariadenia (vykurovanie, chladenie, vodovodné a elektrické rozvody, sociálne zariadenia) a ďalšie nevyhovujúce podmienky.

RTVS je vzhľadom na tieto skutočnosti v najbližšom období nútená investovať finančné prostriedky do rekonštrukcie priľahlej budovy jedálne, ako aj do ďalších priľahlých budov a presťahovať sem ostatné zložky, ktoré v súčasnosti sídlia vo výškovej budove. Ide o významnú investičnú akciu, ktorá musí byť vzhľadom na uvedené rizikové faktory realizovaná v dohľadnej dobe.

Vzhľadom na potrebu RTVS zabezpečiť efektívne využitie administratívnych, výrobných a parkovacích plôch, čím sa znížia prevádzkové náklady, je v súčasnosti nevyhnutné, aby RTVS prevádzkovala svoju činnosť z jedného spoločného sídla.

RTVS nie je schopná v súčasnosti vlastnou činnosťou nakumulovať vysoký objem finančných prostriedkov, ktorými by uhradila náklady na realizáciu vlastného komplexu. Najvýhodnejším riešením z hľadiska financovania je preto pre Rozhlas a televíziu Slovenska nájom budovy alebo mediálneho komplexu, ktorý zodpovedá optimalizovaným potrebám organizácie. Nájom v kombinácii s predajom prebytočného majetku zabezpečí minimalizáciu nárokov na štátny rozpočet.

(RTVS)

Mohlo by vás ešte zaujímať