Reklama

TÚ SR: O frekvencie na 4. multiplex majú záujem dve spoločnosti

V termíne do 21.11.2011 do 13:30 hodiny osobne doručili Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) svoje žiadosti a ponuky títo záujemcovia: TELECOM CORP. a.s. a Towercom, a.s. Uvedení záujemcovia reagovali na výzvu na predloženie ponúk do výberového konania, ktorú 26.10.2011 TÚ SR zverejnil vo svojom vestníku, v jednom celoštátnom periodiku (Hospodárske noviny) a na internete – http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=290.
Pokračovanie nižšie:


TÚ SR odovzdá neotvorené a nepoškodené ponuky výberovej komisii. O termíne verejného odovzdávania ponúk bude TÚ SR včas informovať. Výberová komisia vyhodnotí ponuky podľa kritérií stanovených vo výzve. Kritériá výberu vychádzajú zo zákona o digitálnom vysielaní a zákona o elektronických komunikáciách. Podľa zákona je TÚ SR viazaný poradím určeným výberovou komisiou. Úspešnému účastníkovi výberového konania TÚ SR vydá rozhodnutie o pridelení frekvencií.

Na vyhodnotenie ponúk TÚ SR zriadil výberovú komisiu, ktorá musí mať podľa zákona najmenej päť členov. Členov výberovej komisie vymenoval predseda TÚ SR. Členmi výberových komisií nie sú úradníci, ale podľa zákona bezúhonné a odborne spôsobilé osoby. Výberová komisia je zložená z piatich bezúhonných a odborne spôsobilých odborníkov TÚ SR. Podľa zákona osoba, ktorá má byť vymenovaná za člena výberovej komisie, poskytne predsedovi TÚ SR písomné čestné vyhlásenie o tom, že spĺňa podmienky stanovené zákonom. Ak po začatí výberového konania člen výberovej komisie prestane spĺňať podmienky stanovené zákonom, je povinný bezodkladne o tom upovedomiť predsedu TÚ SR a až do svojho odvolania sa nezúčastňovať na činnosti výberovej komisie. Predseda TÚ SR vymenuje za člena výberovej komisie inú osobu, ktorá spĺňa podmienky stanovené zákonom a ktorá poskytne o tom písomné čestné vyhlásenie.

Zverejnením výzvy začalo výberové konanie na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie štvrtého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky. Účelom použitia pridelených frekvencií bude vybudovanie komunikačnej siete štvrtého terestriálneho multiplexu, prostredníctvom ktorej bude poskytovaná elektronická komunikačná služba – prenos televíznej programovej služby v štandarde DVB-T a jeho možných novších verzií, napr. DVB-T2 a doplnkových obsahových služieb. Jednou z podmienok spustenia vysielania je používanie metódy MPEG-2 alebo MPEG-4 alebo inej technologicky vhodnej metódy.

(TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať