Reklama

RÚ si obstaráva realizátora elektronických aukcií

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) si obstaráva skúseného realizátora elektronických aukcií na pridelenie frekvencií vo frekvenčných pásmach 1 800 MHz a 3 500 MHz za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb na celoplošnej úrovni. O frekvencie v týchto pásmach majú záujem mobilní operátori, resp. poskytovatelia širokopásmového prístupu k internetu. Budúci realizátor aukcií musí mať za sebou aspoň jednu ukončenú dodávku služieb, ktorá sa týka poskytovania služieb elektronickej aukcie vo formáte CCA (Combinatorial Clock Auction) alebo SMRA (Simultaneous Multi-Round Ascending). Lehota na predkladanie ponúk uplynie 20.10.2014 o 10:00 h. Informoval o tom dnes RÚ.
Pokračovanie nižšie:


Realizátor aukcií pripraví pre RÚ aukčný poriadok, zabezpečí elektronickú aukčnú platformu pre vykonanie aukcie, vykoná školenia účastníkov aukcie a zástupcov RÚ, zrealizuje aukcie a zostaví správy o ich výsledkoch. Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť preklad takýchto dokladov do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

Víťaz – budúci realizátor elektronických aukcií vzíde z elektronickej aukcie cez systém „AukciaAs“, v ktorej sa zúčastnia uchádzači, ktorých ponuka splnila podmienky účasti. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena vrátane DPH. Po úvodnom vyhodnotení ponúk sa uskutoční elektronická aukcia, v ktorej budú mať uchádzači možnosť predkladať nové ceny za predmet zákazky upravené smerom nadol. Víťaznou ponukou sa stane ponuka, ktorá na základe umiestnenia v elektronickej aukcii bude vyhodnotená ako najlacnejšia. Záujemcovia nájdu viac informácií v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo publikované vo Vestníku verejného obstarávania.

RÚ pripravuje výberové konania na pridelenie frekvencií v pásmach 1 800 MHz a 3 500 MHz. Dôvodom prípravy je uvoľnenie doteraz používaných frekvencií, resp. skončenie platnosti povolení. V minulom roku pôvodní držitelia povolení uvoľnili 2 x 8,8 MHz spojitého frekvenčného spektra v pásme 1 800 MHz a v auguste 2015 sa skončí platnosť dvoch povolení pásme 3 500 MHz, každé s prídelom 2 x 14 MHz, určených pre pevné prístupové siete.

(RÚ)

Mohlo by vás ešte zaujímať