Reklama

RÚ: „Prepojený kontinent“ je potrebné najskôr dobre pripraviť

Predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Vladimír Kešjar sa počas pracovnej návštevy Bruselu zúčastnil zasadnutia Rady regulátorov Orgánu európskych regulátorov elektronických komunikácií (BEREC) a absolvoval stretnutia s predstaviteľmi Európskej komisie (EK). Spoločným menovateľom zasadnutia ako aj bilaterálnych stretnutí boli aktuálne otázky legislatívneho návrhu „Prepojený kontinent“ z dielne EK, ktorý bude v prípade prijatia Európskym parlamentom a Radou predstavovať významné zmeny nastavenia trhu elektronických komunikácií. Podľa predsedu RÚ navrhované zmeny je potrebné najskôr dobre pripraviť, aby sa negatívne nedotkli štátneho rozpočtu menších členských štátov a ich občanov a aby naopak boli skutočným prínosom pre členské štáty, operátorov, ale v prvom rade pre občanov.
Pokračovanie nižšie:

EK navrhuje zaviesť jednotné povolenie, na základe ktorého budú operátori môcť poskytovať služby a siete kdekoľvek v EÚ bez administratívnych obmedzení, zavádza zmeny režimu pre roaming, zvyšuje úroveň ochrany zákazníka, ako aj stanovuje pravidlá tzv. „sieťovej neutrality“, t.j. právnej ochrany otvoreného internetu. Predseda RÚ počas stretnutí uvítal snahu EK reflektovať zmeny na telekomunikačnom trhu, najmä stieranie rozdielov medzi poskytovateľmi tradičných telekomunikačných služieb a poskytovateľmi obsahu a aplikácií. Je však potrebné prihliadať na zníženie administratívnych bariér, ako aj finančnej záťaže, ktorá by viedla k ďalšiemu zníženiu výnosov operátorov. To by malo negatívny vplyv na investície predovšetkým do mobilných technológií ako napr. LTE, ako aj pevných sietí, čo je v konečnom dôsledku v neprospech koncového užívateľa služieb.

Diskusie sa zamerali aj na budúce plány EK týkajúce sa frekvenčného pásma 470 – 790MHz (tzv. digitálna dividenda 2), ktoré sa v súčasnosti využíva pre DVB-T. Komisia uviedla, že očakáva stimuly pre návrhy v tomto smere v podobe odporúčaní tzv. „Skupiny na vysokej úrovni“, zloženej z najväčších európskych hráčov v oblasti televízneho vysielania a mobilných operátorov. Skupinu vedie Pascal Lamy, bývalý šéf Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a bývalý európsky komisár. Výsledky rokovaní, ktoré prebiehajú za zatvorenými dverami budú predložené Komisii v priebehu júla 2014. V. Kešjar uviedol, že konkrétne návrhy si budú vyžadovať diskusie s členskými štátmi EÚ, vzhľadom na to, že vo viacerých krajinách vrátane SR sú tieto frekvencie dlhodobo pridelené prevádzkovateľom sietí DVB-T. Konkrétne v Slovenskej republike sú tieto frekvencie pridelené až do 09.09.2029. Prípadné skoršie uvoľnenie frekvencií je potrebné dôkladne uvážiť, aby to nepoškodilo oprávnené záujmy investorov a zároveň s tým budú spojené finančné náklady, s ktorými bude potrebné počítať. EK potvrdila, že si je vedomá náročnosti tejto problematiky a zároveň uviedla, že návrhu budú predchádzať dôkladné konzultácie s členskými štátmi, ako aj zainteresovanými stranami. Podľa EK v budúcnosti bude možné frekvenčné pásmo využívať efektívne, napr. prostredníctvom akcelerácie verejných hotspotov na zníženie zaťaženia mobilných sietí, ako aj prostredníctvom technologického pokroku (prechod na DVB-T2), čo umožní dosiahnuť konštruktívne riešenia pre budúcnosť digitálnej dividendy 2 .

Predseda RÚ požiadal EK o vydanie odporúčania k prenositeľnosti čísla, nakoľko väčšina slovenských operátorov vyžaduje od užívateľov poplatok za prenesenie čísla. EK uviedla, že rokovania s operátormi boli vo viacerých krajinách úspešné. V rámci „cost-benefit“ analýzy od toho operátori ustúpili a ponúkajú prenesenie čísla v rámci konkurenčnej výhody.

(RÚ)

Mohlo by vás ešte zaujímať